Wat is een levenstestament

Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven ,ook wel een volmacht bij leven genoemd. Het levenstestament is een akte waarin u een aantal zaken regelt en vastlegt voor het geval er tijdens uw  leven iets gebeurt en u zelf niet meer in staat bent dit uit te voeren. Denkt u hieraan bij een ongeluk of ziekte. Ook kan een levenstestament uitkomst bieden wanneer u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet, en er rust heerst in uw financiën.

Het verschil tussen een levenstestament en gewoon testament

Het levenstestament werkt tijdens het leven, een gewoon testament pas na het overlijden. Een gewoon testament heeft vooral betrekking op uw nalatenschap. In een gewoon testament regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, wie de voogdij over uw kinderen dient te krijgen, en wie executeur wordt.

Waarom een levenstestament

Het is in de eerste plaats voor uzelf belangrijk vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze zelf niet meer naar voren kunt brengen. Maar ook is het voor iedereen uit uw directe omgeving of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Uiteraard geldt dit  zowel voor uw eventuele partner, uw kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Graag zelf de touwtjes in handen houden?

Dat kan met een levenstestament. U bepaalt zelf wie uw vermogen zou moeten beheren en wie niet op het moment dat u dit zelf niet meer kunt.

U kunt bijvoorbeeld  in een situatie terecht komen, door ziekte of ouderdom waarin u uw eigen belangen niet meer goed kunt behartigen. Uw kinderen, of familie  zien dat ook, en willen daarom uw vermogen onder bewind stellen. Zij stellen daarbij aan de rechter een bewindvoerder voor die u zelf per se niet wilt. Helaas bent u echter niet meer in staat om uw wensen hieromtrent te uiten.

En dit is voor u geen prettige gedachtegang.

Omdat u nog in leven bent, mag de notaris geen informatie verschaffen over de inhoud van uw testament. Bij gebrek aan andere informatie zal de rechter een bewindvoerder benoemen overeenkomstig het verzoek van de kinderen. Hiermee wordt dan een bewindvoerder benoemd, en wellicht niet de juiste persoon die u in gedachten had.  U kunt voorkomen dat dit anders is wanneer u een duidelijke voorkeur voor een bewindvoerder in uw levenstestament heeft opgenomen.

 

Een levenstestament bestaat uit:

  • Eén of meer volmachten aan één of meerdere personen
  • Bijlagen overzicht van uw bankrekeningen, digitale codes, wachtwoorden, verzekeringen, en dergelijke; of, waar u deze bewaart.
  • Wensen wat betreft -medische- verzorging ,behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil

 

Wat legt u zoal vast in een levenstestament vast?

Medisch handelen

Het geven van toestemming voor het al dan niet verrichten van medische handelingen. Of misschien het benoemen van een mentor die voor u kan gaan bepalen welke medische handelingen er wel of juist niet verricht mogen worden.

Financiën en bezit

Hoe en door wie dient uw vermogen beheerd te worden?
Dient uw woning of onderneming verkocht te worden of juist niet?

Ook als u ondernemer bent speelt de vraag:
Wie krijgt de dagelijkse leiding in uw onderneming in de periode dat u dit niet meer zelf kunt doen?

Schenkingen

U schenkt ieder jaar een bedrag aan de kleinkinderen. Dient dit op dezelfde manier door te gaan of juist te stoppen?

 

Praktische zaken rondom uw overlijden

Op het moment dat iemand komt te overlijden zijn er heel veel zaken die in een hele korte periode geregeld moeten te worden. Om uw nabestaanden uw wens mee te geven met betrekking tot uw uitvaart, of bijvoorbeeld tot het wel of niet doneren van uw organen of weefsels, dient u dit te regelen in uw levenstestament, testament of een donorcodicil.

Om er zeker van te zijn dat uw nabestaanden tijdig op de hoogte zullen zijn van uw wensen met betrekking tot uw overlijden, is het verstandig om hier in uw levenstestament melding van te maken en zij er naar wens wat mee kunnen.

Wie hebben inzage in het levenstestament?

De inhoud van uw levenstestament moet tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder of bijvoorbeeld een executeur. In de akte kunt u vastleggen aan wie een afschrift of een uittreksel van de volmacht(en) (uit) uw levenstestament afgegeven mag worden

Als een arts of een kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levenstestament is, dan kan hij een notaris raadplegen. De notaris kan in het CLTR zien of er een levenstestament is, en zo ja, bij welke notaris informatie opgevraagd kan worden.